Конгрессное мероприятие

XVI Международная научно-техническая конференция «Развитие информатизации и государственной системы научно-технической информации» (РИНТИ–2017)
16/11/2017
Минск

XVI Міжнародная навукова-тэхнічная канферэнцыя «Развіццё  інфарматызацыі  і  дзяржаўнай  сістэмы  навукова-тэхнічнай інфармацыі»(РІНТІ–2017) 
Дзяржаўная  навуковая  ўстанова«Аб'яднаны  інстытут  праблем інфарматыкі Нацыянальнай акадэміі навук Беларусi», 220012, г.  Мiнск, вул. Сурганава, 6 
Мінск, 16 лістапада
Тэл.: +375 (17) 284-25-26; Факс: +375 (17) 284-07-22; 
E-mail: griganec@bas-net.by 
Дзяржаўная  ўстанова«Беларускі  інстытут  сістэмнага  аналізу  і інфармацыйнага забяспячэння навукова-тэхнічнай сферы» 
220004, г. Мiнск, пр. Пераможцаў, 7 
Тэл.: +375 (17) 226-75-89 

XVI Международная научно-техническая конференция «Развитие  информатизации  и  государственной  системы научно-технической информации» (РИНТИ–2017) 
Государственное научное учреждение «Объединенный институт проблем информатики Национальной академии наук Беларуси», 
220012, г. Минск, ул. Сурганова, 6 
Минск, 16 ноября
Тел.: +375 (17) 284-25-26; Факс: +375 (17) 284-07-22; 
E-mail: griganec@bas-net.by 
Государственное учреждение «Белорусский институт системного анализа  и  информационного  обеспечения  научно-технической сферы» 
220004, г. Минск, пр. Победителей, 7 
Тел.: +375 (17) 226-75-89 

 

XVI International scientific and technical Conference  «Development of informatization and the state system of scientific  and technical information» (RINTI–2017) 
State Scientific Institution «United Institute of Informatics Problems of the National Academy of Sciences of Belarus», 220012, Minsk, Surganav Str., 6 
Minsk, November 16 
Phone: +375 (17) 284-25-26; Fax: +375 (17) 284-07-22; 
E-mail: griganec@bas-net.by 
State Institution «Belarussian Institute of the System Analysis and Supply with Information of Scientific and Technical Sphere» 
220004, Minsk, Peramozhtsau Ave., 7 
Phone: +375 (17) 226-75-89