Конгрессное мероприятие

IІІ Международный симпозиум «Метаболический синдром: эксперимент, клиника, терапия»
20/09/2017 - 22/09/2017
Минск

III Міжнародны сімпозіум «Метабалічны сіндром: эксперымент, клініка, тэрапія» 
Нацыянальная  акадэмія  навук  Беларусі, 220072,  г.  Мінск, 
пр. Незалежнасці, 66 
Рэспубліканскае  навукова-даследчае  ўнітарнае  прадпрыемства «Інстытут біяхіміі біялагічна актыўных злучэнняў Нацыянальнай акадэмii навук Беларусі», 230030, г. Гродна, бульвар Ленінскага камсамола, 50; Гродна, 20–22 верасня
Тэл.: +375 (152) 43-41-61, +375 (17) 284-28-02; Факс: +375 (152) 
43-41-21; E-mail: office@bioch.basnet.by 

 

IІІ Международный симпозиум «Метаболический синдром: эксперимент, клиника, терапия» 
Национальная  академия  наук  Беларуси, 220072,  г.  Минск, 
пр. Независимости, 66 
Республиканское  научно-исследовательское  унитарное предприятие «Институт  биохимии  биологически  активных соединений Национальной академии наук Беларуси», 230030, г. Гродно,  бульвар  Ленинского  комсомола, 50;  Гродно, 20–22  сентября
Тел.: +375 (152) 43-41-61, +375 (17) 284-28-02; Факс: +375 (152) 
43-41-21; 
E-mail: office@bioch.basnet.by
 

III International Symposium «Metabolic Syndrome: Experiment, Clinics and Therapy» 
National Academy of Sciences of Belarus, 220072, Minsk, 
Nezalezhnasti Ave., 66 
Republican Scientific Research Unitary Enterprise «Institute of Biochemistry Biologically Active Compounds of the National 
Academy of Sciences of Belarus», 230030, Grodna, Leninskaga Kamsamola Blvd., 50; Grodna, September 20–22 
Phone: +375 (152) 43-41-61, +375 (17) 284-28-02; Fax: +375 (152) 
43-41-21; E-mail: office@bioch.basnet.by