Конгрессное мероприятие

Международная научная конференция «Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания»
24/05/2017 - 25/05/2017
Минск, Полоцк

Міжнародная навуковая канферэнцыя «Беркаўскія  чытанні.  Кніжная  культура  ў  кантэксце міжнародных  кантактаў:  да 500-годдзя беларускага кнігадрукавання» 
Дзяржаўная  ўстанова «Цэнтральная  навуковая  бібліятэка  імя Якуба  Коласа  Нацыянальнай  акадэміi  навук  Беларусі», 220072, 
г. Мінск, вул. Сурганава, 15 
Мінск, Полацк, 24–25 мая
Тэл.: +375 (17) 284-14-47; Факс: +375 (17) 284-14-28; 
E-mail: avgul@kolas.basnet.by

 

Международная научная конференция «Берковские  чтения.  Книжная  культура  в  контексте международных  контактов:  к 500-летию белорусского книгопечатания» 

Государственное  учреждение «Центральная  научная  библиотека имени  Якуба  Коласа  Национальной  академии  наук  Беларуси», 
220072, г. Минск, ул. Сурганова, 15 
Минск, Полоцк, 24–25 мая
Тел.: +375 (17) 284-14-47; Факс: +375 (17) 284-14-28; 
E-mail: avgul@kolas.basnet.by

 

International Scientific Conference «Berkov Memorial Readings. Book Culture in the Context of International Contacts: to Celebrate the 500 Anniversary of Belarusian Book Printing» 
«State Institution Yakub Kolas Central Science Library of the National Academy of Sciences of Belarus», 220072, Minsk, Surganav Str., 15 
Minsk, Polatsk, May 24–25 
Phone: +375 (17) 284-14-47; Fax: +375 (17) 284-14-28; 
E-mail: avgul@kolas.basnet.by